Politika kvality

Železoobchod, veľkoobchod brusiva, strešná krytina GUTTA

politika kvality width=

Popri snahe o zlepšovanie a dodržiavanie požiadaviek na kvalitu produkcie sa firma rozhodla vybudovať systém manažérstva kvality s uplatnením požiadaviek podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a bola prijatá táto Politika kvality.

zákazník

Prvoradá je spokojnosť našich zákazníkov, ktorí majú záujem o predaj strešných systémov, hutného, železiarskeho, stavebného materiálu a kompletným predajom brusiva a brúsnych nástrojov. Zaoberáme sa maloobchodnou i veľkoobchodnou činnosťou.

majiteľ

Záujem o dobré meno firmy, stabilitu a kladné hospodárske výsledky, snaha skvalitňovať a rozširovať sortiment, a to hlavne v oblasti strešných systémov a taktiež v oblasti brúsnych a rezných materiálov.

dodávatelia

Máme veľmi dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Sme napojení na významných výrobcov tovaru, hlavne veľkoobchody so stavebninami, čo má nemalý vplyv na výbornú cenovú politiku.

zamestnanci

Snažíme sa vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre našich zamestnancov, investovať do zvyšovania ich odbornosti. Výsledkom je kvalitnejší výkon práce a vždy spokojný zákazník.

región

Podporujeme región najmä v oblasti školstva, kultúry a športu.

1.11.2011


Politika kvality

  • poskytuje rámec na ďalšie strategické plánovanie,
  • je naplňovaná pravidelným preskúmaním jej vhodnosti a plnením cieľov,
  • je záväzná pre všetkých zamestnancov a zamestnanci sú s ňou oboznámení,
  • je verejným dokumentom, ktorý poskytujeme zainteresovaným stranám.

Ciele

Plnenie politiky dosahujeme prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých cieľov cestou zodpovedných riešiteľov pre každý cieľ z radov vlastných zamestnancov.

Programy

Pre dosiahnutie každého významnejšieho cieľa navrhuje zodpovedný riešiteľ program vo forme konkrétnych krokov pre členov riešiteľského týmu.